WELCOME TO S.P.CONSTRUCTION RUNGRUEANG

บริษัท เอส.พี.ก่อสร้างรุ่งเรือง จำกัด เป็นผู้ประกอบการในการผลิตและจำหน่ายน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม NR – Preblend ภายใต้ชื่อ SP Preblend  สำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ (Natural Rubber Modified Soil Cement) ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015

มีกระบวนการการผลิตได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมน้ำยาง ผลิตและจำหน่ายน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มที่มี คุณสมบัติตามที่ระบุในข้อกำหนดพิเศษที่ สว.พิเศษ 1/2560 ของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม และผ่านการรับรองคุณสมบัติตามคู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา) จากคณะกรรมการ พิจารณารับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่มสำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้สำหรับงานก่อสร้าง เป็นชั้นพื้นทางหรือผิวทางจราจรดินซีเมนต์ผสมน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม

 

สินค้า/บริการ
SP Preblend / SP Compound


จัดส่งรวดเร็ว ได้มาตรฐาน
จากรถขนส่งหลากหลายขนาดมีทีมงานให้คำแนะนำการก่อสร้าง
และแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้รับ ISO 9001:2015
และ ISO 14001:2015 เรามีห้องทดลองเพื่อ
ตรวจสอบน้ำยางที่ได้มาตรฐาน


ได้เอกสารรับรองคุณภาพจาก หลายหน่วยงาน และองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน