เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมาบริษัท เอส.พี.ก่อสร้างรุ่งเรือง จำกัด เป็นผู้ประกอบการในการผลิตและจำหน่ายน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม NR – Preblend ภายใต้ชื่อ SP Preblend สำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ (Natural Rubber Modified Soil Cement) ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 มีกระบวนการการผลิตได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมน้ำยาง ผลิตและจำหน่ายน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุในข้อกำหนดพิเศษที่ สว.พิเศษ 1/2560 ของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม และผ่านการรับรองคุณสมบัติตามคู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา) จากคณะกรรมการพิจารณารับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่มสำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้สำหรับงานก่อสร้าง เป็นชั้นพื้นทางหรือผิวทางจราจรดินซีเมนต์ผสมน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม
ปัจจุบัน บริษัท เอส.พี.ก่อสร้างรุ่งเรือง จำกัด ตั้งโรงงานผลิต อยู่ที่ ตำบลคลองเปรง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีกำลังการผลิตมากกว่า 100,000 ลิตรต่อวัน

ข้อมูลบริษัทบริษัท เอส.พี.ก่อสร้างรุ่งเรือง จำกัด
เลขทะเบียนบริษัท 0245560002745

 •  ปี 2560 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
 •  เดือนกันยายน 2561 นางสาวช่อฉัตร โตชูวงศ์ ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ
 • 10 มิถุนายน 2562 ได้รับการรับรองระบบการบริหารคุณภาพ (ISO9001:2015) จากบริษัทเอส.จี.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด
 • 19 กันยายน 2562 ได้นำผลิตภัณฑ์ขึ้นทะเบียนและได้รับใบรับรองคุณภาพการผลิตวัสดุน้ำยางพาราผสมผสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ จากคณะกรรมการพิจารณาการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารเพิ่มและสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ
 • เมื่อปี 2563 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดเป็น 100,000,000 บาท
 • 23 มีนาคม 2563 ได้ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตตั้งโรงทำยาง กับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • 22 กรกฎาคม 2563 ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015) จากบริษัทเอส.จี.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด
   

Vision วิสัยทัศน์“ มุ่งสู่การเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์นวัตกรรมยางพาราไทย ให้ก้าวหน้า พัฒนาไปสู่สากล “

 

Mission พันธกิจ


 

 • มุ่งเน้น ศึกษา วิจัย ค้นคว้า พัฒนา เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ยางพาราไปสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
 • สร้างบุคคากรที่มีคุณภาพ และความเชี่ยวชาญในการต่อยอดนวัตกรรมยางพารา
 • ส่งเสริมการใช้ยางพาราของไทย ให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยาง ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
 • พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพิ่มศักยภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า
 • รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน